top of page

Merre tovább? – Játékok és élmények a pályaorientációért

 

Az Egri Balassi Bálint Általános Iskola városunk egyik lakótelepi iskolája, mely több átszervezésen esett át. Ezek következtében lényegesen megváltozott tanulóink összetétele. A sajátos nevelési igényű tanulók mellett jelentősen megnövekedett a hátrányos helyzetű, magatartási, tanulási és beilleszkedési zavarral küzdők száma. Elsődlegessé vált, hogy a diákokat motiváltabbá tegyük a tanulás élményközpontúvá tételével, sikerélményeik növelésével, pozitív iskolai környezet kialakításával, és így csökkentsük a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulóink számát. A Szemléletváltás a Balassiban és Szemléletváltás a boldogságért KA1-es, ill. a Konfliktuskezelés Európa iskoláiban KA229-es projektjeinkkel a pozitív pszichológiára, a kreatív együttműködésre építő, hatékony tanulás fejlesztését céloztuk meg. Az élményközpontú iskola megvalósítása mellett tettük le voksunkat, amikor két éve bekapcsolódtunk a Komplex Alapprogramba. 
Merre tovább? – Játékok és élmények a pályaorientációért pályázatunk célja, hogy az elkezdett szemléletváltozást követve továbbra is biztosítsuk az élményközpontúságot és csökkentsük a lemorzsolódással veszélyeztetettek számát. A projekt tevékenységeivel az életpálya-építést támogató pedagógiai munkát kívánjuk megalapozni. Ehhez munkatársainknak olyan elméleti és módszertani ismereteket kell kapniuk, amelyekkel sikeresen tudják tanulóinknak a pályaválasztáshoz elengedhetetlen készségeit, kompetenciáit fejleszteni. Öt pedagógus hat továbbképzésen történő részvételét tervezzük. A képzések példát adnak a tanulók 21. századi készségeinek fejlesztésére, amelyek nélkülözhetetlenek az eredményes életút megtalálásához. Önmaguk megismerése, belső erőforrásaik aktiválása, felelősségteljes magatartás kialakítása, önálló tanulásszervezési technikák megismerése elengedhetetlen része a sikeres és boldog felnőtté válásnak. Ehhez nyújtanak segítséget a játékok különböző formái, a drámapedagógiai eszközök, a személyes igényekhez igazított tanulási módszerek és a diákoknak biztosított egyéni tanácsadás. Ezek a minták megmutatják, hogyan szabályozzák pozitív és negatív érzelmeiket, hogyan sajátítsanak el hatékony kommunikációs és kooperációs technikákat, amelyek későbbi munkájuk során is nélkülözhetetlenek.
A képzéseken egy hetedikes és egy nyolcadikos osztályfőnök, a tanulók szabad idejét szervező pedagógiai asszisztens, korábban a versenyszférában dolgozó, a munkaerőpiaci igényeket ismerő angoltanár és iskolánk rajztanára vesz részt, aki a vizuális technikák alkalmazásának segítségével fejleszti a tanulók érzelmi intelligenciáját. A résztvevőket úgy választottuk, hogy általuk az iskola valamennyi évfolyamát bevonhassuk a projekt pályaorientációs tevékenységeibe.
A projekt megvalósításának fázisai komoly feladatokkal járnak. Az előkészítési szakaszban a résztvevők nyelvi továbbképzésen vesznek részt, és szakmailag felkészülnek a képzéseken való eredményes részvételre. Kapcsolatot tartanak a fogadóintézménnyel és a tankerülettel, gondoskodnak az iskolát bemutató anyagok elkészítéséről. Megszervezik az utazásokat, a mobilitás során történő kapcsolattartást. A disszemináció során a tapasztalatokat, megszerzett készségeket értekezleteken, megbeszéléseken, bemutatóórákon, weboldalon ismertetik meg kollégáikkal és az érdeklődő szülőkkel. 
A projekt hatása többrétű, eredményei rövidtávon is érezhetők, de a tanulók személyiségének fejlődését hosszabb távon várjuk. A megszerzett tudás átadásával nevelőtestületünk képes lesz stratégiáin változtatni. Új, sikeresebb tanítási és tanulási technikák alkalmazásával csökken a lemorzsolódással veszélyeztetettek száma, és ezzel párhuzamosan tudatosabbá válik a tanulók életút-építése. A helyes pályaorientációval segíteni, támogatni tudjuk diákjainkat vágyaik elérésében.


Which way to go? - Games and Experiences for Career Orientation

 

The Egri Balassi Bálint Primary School is situated on a housing estate of our town, which has undergone several reorganisations. As a result, the composition of our students has changed significantly. Besides the students with special needs, the number of disadvantaged children with behavioural, learning and integration disabilities has increased significantly. It has become a priority to make students more motivated by making learning more experience-oriented, increasing their success, creating a positive school environment, and thus reducing the number of students at risk of dropping out. We aimed at developing effective learning based on positive psychology and creative collaboration with our projects titled Change of Attitude at Balassi, Change of Attitude for Happiness and Conflict Management in European Schools. We decided to create an experience-oriented school when we joined the Complex Instruction Programme two years ago.
The goal of our project titled “Which way to go? - Games and Experiences for Career Orientation” is to keep on with adjusting our approach and to continue to provide experience-oriented studying and reduce the number of students at risk of dropping out. The activities of the project are designed to support establishing pedagogical work to help students’ career development. In order to accomplish this, our staff must obtain the theoretical and methodological knowledge to successfully develop our students' skills and competences that are essential for their career choice. As part of this effort five of our teachers are planning to attend six training courses. The courses provide an example of developing 21st century skills that are essential to finding a successful career path. Getting to know yourself, activating your inner resources, developing responsible behaviour, and learning about your own learning organization techniques is an essential part of becoming a successful and balanced person. Different forms of games, drama techniques, personalized learning methods and individual coaching for students help to achieve it. These models illustrate how to regulate their positive and negative emotions, and how to master effective communication and collaboration techniques that are essential to their grown-up life.
The courses will be attended by a seventh and an eighth grade teacher, a pedagogical assistant who organises students’ extracurricular activities, an English language teacher with corporate and labour market knowledge and experiences, and our art teacher who develops students' emotional intelligence through the application of visual techniques. The participants were chosen to ensure the involvement all grades in the career guidance activities.
The various implementation phases of the project have difficult tasks to solve. In the preparatory phase, , the participants will take part in language training, will prepare themselves to gain the most from these courses. They will prepare presentation materials about our school and will keep in touch with the training facility and the Regional School Board. They will manage the travel arrangements, and the continuous communication during the time of the trainings. During the dissemination phase teachers will share their acquired experience and skills with colleagues and interested parents in meetings, discussions, demonstration lessons and on the project website.
The impact of the project is multifaceted. Besides the short term immediate gains, we expect to see a long term benefit in the students' personality development. Through the knowledge gained over the courses, our teaching staff will be able to change strategies, to apply new, successful teaching and learning techniques. We will successfully reduce the number of students at risk of dropping out, and at the same time make students more aware of how to build a successful career path. We can help our students achieve their goals by providing them an effective career guidance.

bottom of page