top of page

Szemléletváltást a boldogságért!

Az Egri Balassi Bálint Általános Iskola a megyeszékhely lakótelepi iskolája. A többszörös iskolaátszervezések következtében az utóbbi években lényegesen megváltozott tanulóink összetétele. A szülők körében korábban népszerű, kiváló eredményekkel büszkélkedő iskola ma beiskolázási gondokkal küzd. A sajátos nevelési igényű tanulók mellett megnövekedett a hátrányos helyzetű, magatartási, tanulási és beilleszkedési zavarral küzdők száma. A tanulói változások mellett a nevelőtestület elöregedése is jellemző, a pedagógusok átlagéletkora 53-55 év.

„Szemléletváltást a boldogságért” című pályázatunk célja, hogy az iskolánkban elkezdett szemléletváltozást követve, erősítsük a pozitív pszichológiára, a kreatív együttműködésre építő hatékony tanulásfejlesztést. A választott három továbbképző kurzus témája – boldog tanárok – jobb diákok; csapatépítés, pedagógus közösségek kialakítása; konfliktuskezelés, érzelmi intelligencia, iskolai erőszak megelőzése –, és a külföldi kollégákkal történő kooperáció utat nyit stratégai céljaink megvalósításához, tanár és tanuló számára egyaránt ösztönző oktatási környezet kialakításához.

A kurzusokon az idegen nyelvi munkaközösség vezetője valamint a földrajzot és vizuális kultúrát oktató kolléga vesz részt. A tavalyi mobilitások alatt megismerték a témák elméleti hátterét, idén a megvalósítás, kivitelezés területén szeretnék ismereteiket bővíteni. A különböző nevelési igényű diákok tanításához, az érzelmi intelligencia fejlesztéséhez, a lemorzsolódás megelőzéséhez kapnak gyakorlati ötleteket.

A képzés példát ad önmagunk megismerésére, belső erőforrásaink aktiválására, az egyéni stressz csökkentésére. Konfliktuskezelő módszereket mutat be, segíti az egészséges munka-élet egyensúly kialakítását. Megmutatja, hogyan birkózzunk meg a túlfeszített munkával, hogyan szabályozzuk pozitív és negatív érzelmeinket. Hatékony kommunikációs és közösségépítő technikákat sajátíttat el.

A projekt megvalósításának fázisai komoly feladatokkal járnak. Az előkészítési szakaszban, a pályázat megírása után a résztvevők nyelvi továbbképzésen vesznek részt, kapcsolatot tartanak a fogadóintézménnyel és a tankerülettel. Gondoskodnak az iskolát bemutató anyagok elkészítéséről. Megszervezik az utazásokat, a mobilitás során történő kapcsolattartást. A disszemináció során a tapasztalatokat, megszerzett készségeket értekezleteken, megbeszéléseken, bemutatóórákon, weboldalon ismertetik meg kollégáikkal, az érdeklődő szülőkkel.

A megszerzett tudás átadásával nevelőtestületünk képes lesz stratégiáin változtatni, új, sikeresebb tanítási és tanulási technikákat alkalmazni. Képesek leszünk a stressz leküzdésére, mely elégedettséget és hatékonyabb munkát fog eredményezni.  A konfliktusok kezelésével segíteni, támogatni tudjuk diákjainkat vágyaik elérésében.

A projekt eredményeként bátran nézünk szembe a 21. századi fiatalok oktatásának kihívásaival. Megváltozik eddigi pedagógiai gyakorlatunk, új munkamódszerek honosodnak meg, bizalomra épülő tanári, tanulói közösségek alakulnak ki. A tanulási folyamatok tervezésénél előtérbe kerül a tanulási eredmény alapú tervezés. A tanulás mai negatív megélése helyett a diákok felszabadultan, örömmel fognak bekapcsolódni ebbe a folyamatba, s lehetővé válik a Boldog Iskola cím elnyerése.

Change Your Attitude for Happiness

Our institution, Balassi Bálint Primary School of Eger, is situated on a housing estate in the seat of Heves County. The composition of our students has changed significantly because of the repeated reorganizations and closings of schools in recent years. The school, which used to have outstanding results and high reputation, has to face serious enrolment problems. Besides the students with special needs, the number of socially-culturally disadvantaged pupils and of pupils with behavioural and learning disabilities has increased considerably. The aging of the teaching staff is also distinctive: the average age is between 53 and 55.

The aims of the project titled ‘Change Your Attitude for Happiness’ are to go on with the changes we started last year, to build effective learning development based on positive psychology and creative collaboration. The themes of the three chosen training courses – happy teachers for better students; team building, developing teaching communities; conflict management, emotional intelligence, prevention of school violence – and cooperation with foreign colleagues will open the way to achieve our strategic goals, to create motivating educational environment for both teachers and pupils.

The head of the foreign language panel and the Geography and Art teacher are going to participate in the training courses. During last year’s mobilities, they got to know the theoretical background of the subject. This year they would like to expand their knowledge in the field of implementation and accomplishment. They will be given practical ideas on how to teach students with different educational needs, develop emotional intelligence and prevent dropout.

The course will give an example for getting to know ourselves, activating our internal resources, as well as reducing individual stress. It will show conflict management methods, will help to create a healthy work-life balance. It will show how to cope with job strain and how to control our positive and negative emotions. Effective communication and community-building techniques will be taught.

The implementation phases of the project involve difficult tasks to solve. In the preparatory period, after completing the application form, the participants will take part in language training, will keep in touch with the host institution and the Institution Maintenance Centre. They will prepare presentation materials about our school. They will also organize travelling and the ways of communication during the mobilities. The dissemination phase will enable the participants to share their acquired experience and skills with colleagues and interested parents in meetings, discussions, demonstration lessons and on the project website.

Through the knowledge gained over the courses, our teaching staff will be able to change strategies and apply new, successful teaching and learning techniques. We will successfully overcome individual stress, which will result in satisfaction and in more efficient work. By managing conflicts we will be able to support our students in achieving their desires.

As a result of the project, we will boldly face the challenges of educating young people in the 21st century. Our current pedagogical practice will change, new working methods will be accepted, and teaching and learning communities based on trust will be developed. The learning process will be planned with a focus on the outcomes. Instead of the negative learning experiences our students face today, they will be happy to freely engage in this process, and it will result in obtaining the title of ‘Happy School’.

bottom of page